Regulamin rejsów morskich

Data aktualizacji: 01.10.2023

SPIS TREŚCI:

 1. ZAKRES STOSOWANIA
 2. DEFINICJE
 3. ZAWARCIE UMOWY
 4. PRZEDMIOT UMOWY
 5. REJSY
 6. CENA
 7. DOJAZD
 8. ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE REJSU
 9. REKLAMACJE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. ZAKRES STOSOWANIA
  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych przez Organizatora rejsów morskich z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych.
 2. DEFINICJE
  Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

  1. Organizator – SAILING & IT Tomasz Rabiasz, ul. Bolesława Chrobrego 36, 33-101 Tarnów, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8732532918, REGON: 851810823
  2. Uczestnik (klient) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia w wieku powyżej 13 lat musi przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Rejsie, za osobę w wieku do lat 13 umowę podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy.
  3. Kapitan (Skipper) – osoba upoważniona przez Organizatora do prowadzenia jachtu oraz do podejmowania czynności określonych w niniejszym Regulaminie. Kapitan jest przedstawicielem Organizatora w czasie Rejsu. W czasie Rejsu czuwa on nad bezpieczeństwem załogi i Jachtu oraz dba o realizację planu Rejsu.
  4. Rejs – przedmiot umowy określony zasadami opisanymi w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  5. Jacht – jacht żaglowy bądź motorowy czarterowany na potrzeby rejsu
  6. Kasa Jachtu – składka uczestników Rejsu (Kapitan nie partycypuje w składce uczestników Rejsu) uiszczana zaliczkowo, w kwocie zależnej od akwenu, trasy i czasu trwania Rejsu. Służy ona pokryciu kosztów Rejsów, których nie obejmuje cena określona w cenniku, w tym: koszty paliwa do jachtu, opłaty portowe, wyżywienie, oraz inne koszty ponoszone na rzecz całej załogi, jak przejazdy komunikacją miejską w odwiedzanych portach itp. Jeżeli Uczestnicy nie mogą uzgodnić wspólnego zdania w sprawie wydatków z Kasy Jachtu, decyzję podejmuje kapitan. Niewykorzystaną część Kasy Jachtu zwraca się po rejsie w równych częściach uczestnikom rejsu oprócz Kapitana. Udziały w Kasie Jachtu zwracane są przed wyokrętowaniem. Kasę jachtową trzyma, dysponuje, rozlicza i odpowiada za nią przed całą załogą, uczestnik rejsu mogący pełnić obowiązki II oficera. II oficera mianuje Kapitan za jego zgodą. II oficer z powierzonej Kasy Jachtu reguluje wszelkie opłaty, zbiera rachunki, paragony, pokwitowania na poniesione wydatki i przed wyokrętowaniem w porcie rozlicza Kasę Jachtową przed całą załogą. Jeżeli Kasa Jachtu wyczerpie się przez zakończeniem Rejsu, Uczestnicy dokonują dodatkowych wpłat na zasadach przedstawionych powyżej.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez uczestnika rejsu Umowy uczestnictwa w Rejsie. Podpisanie Umowy jest oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią.
  2. Umowa uczestnictwa w Rejsie oraz Regulamin Rejsów na jachcie dostępny jest na stronie http://www.letssail.pl w menu „Informacje” – Pliki do pobrania.
  3. Przed zawarciem Umowy uczestnik może dokonać rezerwacji miejsca na wybranym przez siebie rejsie. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer telefonu/adres wskazany na stronie: http://www.letssail.pl w zakładce „Kontakt”. Rezerwacji można dokonać również wykupując rejs w e-sklepie Organizatora.
  4. W terminie 72 godzin od chwili dokonania rezerwacji Uczestnik obowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną w kwocie 50% ceny rejsu na rachunek Organizatora. Jeżeli Uczestnik w ww. terminie nie dokona wpłaty opłaty rezerwacyjnej rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zawarcia umowy cała opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny.
  5. Jeżeli Uczestnik w terminie 72 godzin od dokonania rezerwacji nie zawrze umowy w sposób wskazany w ust. 1, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, zaś uprzednio uiszczona zaliczka zostanie w całości zwrócona osobie, która ją uiściła.
 4. PRZEDMIOT UMOWY
  1. Przedmiotem umowy jest organizacja i prowadzenie rejsów morskich na jachcie żaglowym bądź motorowym przez Organizatora, wymienionego w § 2 Regulaminu. Do obowiązków Organizatora należy organizacja podróży morskiej jachtem żaglowym lub motorowym wg harmonogramu i programu opisanego w § 5 pod opieką Kapitana w czasie całego Rejsu.
  2. Kapitan ma obowiązek przeprowadzenia pierwszego dnia rejsu szkolenia z obsługi jachtu oraz zasad bezpieczeństwa na morzu. Czynności te stanowią przedmiot umowy i bezwzględny obowiązek Kapitana.
 5. REJSY
  1. Rejsy odbywają się w terminach i na trasach wskazanych na stronie http://www.letssail.pl w zakładce „Rejsy”. Planowane trasy mają jedynie orientacyjny charakter i mogą ulec zmianie z ważnych powodów tj. na przykład wskutek warunków atmosferycznych, kondycji załogi oraz uzasadnionych decyzji kapitana.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania portów, do których zawiną Uczestnicy oraz zmiany portów docelowych na poszczególnych odcinkach w wyniku zdarzeń określonych w ust. 1.
  3. Możliwe jest również opracowanie indywidualnej trasy rejsu dla grup zorganizowanych w ramach czasowych wskazanych w ofercie na stronie: http://www.letssail.pl.
 6. CENA
  1. Ceny wskazane w ofercie wyrażono w złotych polskich (PLN) i są to ceny brutto, obejmujące VAT.
  2. Cena obejmuje świadczenia opisane w § 4 Regulaminu.
  3. Cena nie obejmuje: kosztów wyżywienia i paliwa, opłat portowych i administracyjnych (w tym opłat klimatycznych), kosztów dojazdu, kaucji (patrz ust. 4), sprzątania końcowego jachtu  oraz ubezpieczenia z wyjątkiem ubezpieczenia NNW uczestników, chyba że oferta rejsu stanowi inaczej.
  4. Poza ceną i składką do Kasy Jachtu, Uczestnik wpłaca najpóźniej w chwili zaokrętowania kaucję w wysokości 200 Euro od osoby. Kaucja może być wykorzystana przez kapitana na pokrycie uszkodzeń zawinionych przez załogę lub odtworzenia zagubionych przez członków załogi elementów wyposażenia jachtu. Kaucja jest zwracana w całości w przypadku braku konieczności jej użycia. Zwrotu dokonuje Kapitan przy wyokrętowaniu. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji. Kwota ubezpieczenia uwarunkowana jest od wielkości kaucji. W przypadku wykupienia ubezpieczenia kaucji opłata nie jest pobierana.
  5. Cena za Rejs, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu, pełną kwotę za Rejs należy wpłacić w ciągu 72 godzin, lecz nie później niż dzień przed zaokrętowaniem. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty pocztą elektroniczną najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji.
  6. Jeśli powyższe obowiązki nie zostaną dopełnione, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, zaś uprzednio uiszczona zaliczka oraz część ewentualnie uiszczonej ceny zostanie w całości zwrócona osobie, która ją uiściła.
  7. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Rejsu po zawarciu umowy, obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji na piśmie.
  8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Rejsie lub jeżeli nie rozpocznie Rejsu z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Rejsu, z zastrzeżeniem treści ust. 9 poniżej. Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym rozpoczęciu rejsu, z którego Uczestnik nie skorzystał. Organizator ustalając ten koszt weźmie pod uwagę fakt, czy miejsca wykupione przez rezygnującego Uczestnika zostały zajęte przez nowych Uczestników.
  9. W sytuacji opisanej w ust. 8 koszty potrąceń w stosunku do kwoty stanowiącej opłaconą cenę Rejsu kształtują się następująco:
   • ponad 59 dni przed datą zaokrętowania – stała oplata związana z kosztami zawarcia umowy, czynnościami przygotowawczymi oraz rezygnacją Uczestnika w wysokości 100 złotych,
   • od 59 do 30 dni przed datą zaokrętowania – do 30% ceny Rejsu,
   • poniżej 30 dni przed datą zaokrętowania – do 100% ceny Rejsu.
 7. DOJAZD
  1. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu do portów, w których rozpoczyna się Rejs, oraz kosztów powrotu Uczestników. Organizator jednak, w oparciu o swoje doświadczenie, udziela informacji pomocnych w zorganizowaniu transportu lotniczego, samochodowego, promowego lub ich kombinacji.
  2. Organizator sugeruje by Uczestnicy zamierzający skorzystać z transportu lotniczego wykupili bilety z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Godziny stawienia się do portu każdorazowo są podawane przez Organizatora, w sposób określony w Umowie uczestnika Rejsu.
  4. W wyjątkowych przypadkach, usprawiedliwionych okolicznościami, Organizator może zmienić datę rozpoczęcia rejsu na późniejszy termin, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Rejsu. W takim przypadku Organizator obowiązany jest do pokrycia dodatkowych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w związku ze zmianą daty początku Rejsu (np. koszt noclegu w hotelu wskazanym przez Organizatora, koszt zmiany rezerwacji lotu lub przyjazdu). Uczestnik, który może wskutek zmiany daty rozpoczęcia Rejsu ponieść dodatkowe koszty obowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora – Organizator może, bowiem powrócić do pierwotnej daty rozpoczęcia rejsu.
  5. Uczestnik obowiązany jest dotrzeć do portu, w którym rozpoczyna się rejs z wyprzedzeniem umożliwiającym jego zakwaterowanie oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. W przypadku spóźnienia Uczestnik może samodzielnie dotrzeć na Jacht do innego portu, niż port rozpoczęcia rejsu i w porozumieniu z Kapitanem kontynuować Rejs (miejsce opłacone pozostaje do dyspozycji Uczestnika przez cały czas Rejsu).
  6. Opóźnienie Uczestnika nie stanowi w żadnym przypadku podstawy do zmiany terminu rozpoczęcia Rejsu. Odmienną decyzję podjąć może wyłącznie Kapitan po konsultacji z obecnymi Uczestnikami rejsu, i tylko pod warunkiem, iż spóźnienie się Uczestnika nie jest poważne i nie będzie miało wpływu na ramowy harmonogram Rejsu.
 8. ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE REJSU
  1. Pierwsze wejście na jacht (zaokrętowanie) możliwe jest po okazaniu przez Uczestnika paszportu lub dowodu osobistego (wg informacji wskazanej w formularzu zgłoszeniowym) najwcześniej o godzinie 18.00.
  2. W dniu zaokrętowania jacht nie opuszcza portu. Uczestnicy zostają zakwaterowani, dokonuje się zaopatrzenia na rejs, uzupełnia ewentualne braki formalne. Tego dnia Kapitan przeprowadza szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przebywania na jachcie i żeglugi oraz korzystania z wyposażenia jachtu.
  3. W czasie rejsu dokumenty tożsamości Uczestników przechowuje Kapitan. Na Jachcie nie ma sejfu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy zagubione przez uczestników podczas rejsu oraz w środkach transportu.
  4. Jacht wyposażony jest w kabiny, łazienki oraz mesę. Kabiny nie mogą być rezerwowane przed rozpoczęciem rejsu. W razie sporu, co do przydzielonej koi, następuje losowanie koi.
  5. Uczestnikom nie wolno na Jachcie przechowywać i spożywać alkoholu bez wiedzy i zgody Kapitana. Zabrania się także posiadania i zażywania innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na pokładzie po stronie zawietrznej. W przypadku stwierdzenia przez Kapitana, że Uczestnik nie zastosował się do powyższych zasad, Kapitanowi przysługuje prawo natychmiastowego wyokrętowania Uczestnika w najbliższym porcie. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny, a jedynie rozliczenie niewykorzystanej części kwoty wpłaconej do Kasy Jachtu.
  6. Każdy Uczestnik Rejsu ma obowiązek:
   • posiadać dokumenty uprawniające do przekraczania granic,
   • przestrzegać prawa miejsca wykonywania Rejsu, dobrych obyczajów żeglarskich oraz porządkowych pleceń Kapitana, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, pełnienia wacht (w tym wachty kambuzowej) itp.;
   • dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie na Jachcie i poza nim;
   • przebywając na pokładzie Jachtu nosić kamizelkę asekuracyjną i szelki bezpieczeństwa zawsze w porze nocnej, przy stanie morza powyżej 3 oraz na polecenie kapitana – wąsy szelek winny być przypięte do stałych elementów jachtu;
   • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym kapitana oraz w granicach przepisów prawa i możliwości wynikających ze stanu faktycznego podjąć odpowiednie działania;
  7. Uczestnik Rejsu obowiązany jest przebywać na jachcie. Uczestnikowi nie wolno schodzić z jachtu bez zgody kapitana. W przypadku rażącego naruszenia tego obowiązku, w szczególności, gdy samowolne opuszczenie jachtu może powodować zmianę harmonogramu Rejsu, kapitan uprawniony jest do usunięcia uczestnika z Rejsu, ze skutkami określonymi w ust. 3 powyżej.
  8. Uczestnik lub jego rodzice, na zasadach określonych przepisami prawa ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas Rejsu, w pełnej wysokości.
  9. Cena nie zawiera kosztów wyżywienia. Posiłki są przygotowywane na jachcie przez Uczestników. Produkty spożywcze kupowane są z środków stanowiących Kasę Jachtu. Uczestnicy w czasie postoju w porcie mogą spożywać posiłki także poza jachtem, o ile kapitan zezwoli im na zejście z jachtu.
  10. Jacht przypływa do portu wyokrętowania na dzień przed końcem Rejsu. W dniu wyokrętowania Uczestnicy opuszczają jacht najpóźniej do godziny 10:00 rano. Przed opuszczeniem jachtu wszyscy uczestnicy są zobowiązani zdać jacht w stanie nie gorszym niż zastany przy zaokrętowaniu, bez względu na wniesione opłaty za sprzątanie jachtu.
 9. REKLAMACJE
  1. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej nie później niż miesiąc od zakończenia Rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
  2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Nieważność pojedynczych postanowień Regulaminu nie narusza ważności całej umowy.
  4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy uczestnictwa w rejsie.